D O S S I E R        A S P A R T A A M

Lay-Out 12 autustus 2013: Ed Gunneweg

Het Aspartaam Dossier

Bij de vorige "herziening" is er zo ontzettend veel mis gegaan dat voorkomen zou moeten worden dat de Wetenschappelijke Commissie voor de Voeding van de EU (SCF) samen kan werken met de voedingsindustrie die door middel van de ILSI (International Life Science Institute) een grote vinger in de pap heeft, zodat van onafhankelijk onderzoek geen sprake meer kan zijn.

Advantame = Advantaam


Als u dit leest is Advantaam, alweer een "Nieuwe zoetstof" op de markt gebracht door fabrikant AJINOMOTO.
Deze fabrikant is tevens de maker van de smaakversterker MSG.
De EU heeft er dan ook niet veel moeite voor hoeven doen om deze vervanger van aspartaam in zeer korte tijd goed te keuren. Dat was natuurlijk ook niet anders te verwachten. De goedkeuring van aspartaam zit nog in de pijplijn en dan wordt deze nieuwe zoetstof al weer goedgekeurd. Het is uiteraard te verwachten dat de goedkeuring van aspartaam dan niet meer ver weg is, ondanks alle kritiek die er rond deze goedkeuring is losgebarsten. Bewijzen van wetenschapper die aantonen dat aspartaam wel degelijk gevaar op levert voor de volksgezondheid worden voor het gemak onder tafel geschoven. Ook hier krijgen de "bewijzen" van de fabrikanten, duidelijk voorrang op het gedegen onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek.

Lees het artikel over advantaam

Lees verder

Al meer dan 19 jaar toont de webmaster van deze website aan dat z.g. "wetenschappelijke" onderzoeken, geproduceerd door wetenschappers in dienst van de zoetstof fabrikanten niet wetenschappelijk genoemd mogen worden. Zodra de resultaten van echt wetenschappelijk onderzoek bekend worden gemaakt, slagen de pseudo wetenschappers er vaak in om het onderzoek belachelijk te maken of in discrediet te brengen. Deze "pseudo wetenschappers" produceren "wetenschappelijke rapporten" naar de wensen en opdrachten van hun werkgevers. Over deze "wetenschappelijke rapporten" hebben Prof. Dr. A. Kant en Dr. Ivan Wolfers zeer lezenswaardige artikelen geschreven.

Lees de artikelen van Agnes Kant en Ivan Wolfers.

Lees verder

Hernieuwd onderzoek naar schadelijkheid aspartaam?

EFSA pleegt plagiaat om aspartaam goedgekeurd te krijgen

 De EFSA zet zich zelf opnieuw in een kwaad daglicht. Is het niet genoeg dat er bij vorige studies absoluut geen kennis werd genomen van de zogenaamde 5000 onderzoeken. Alleen de studies van de aspartaam industrie kwamen aan bod en de studies van de onafhankelijke wetenschappers werden afgedaan als niet relevant genoeg. Naar nu blijkt heeft de EFSA hele gedeelten van een onderzoek van de aspartaam industrie bijna letterlijk overgenomen. Moeten zij (de EFSA) voor onze veiligheid op het gebied van voeding zorgen??? Het blijkt (of ik moet me vergissen) hier duidelijk om het grote geld te gaan.

Hier vind u een overzicht van het gepleegde plagiaat

Lees verder

Download het pdf-bestand van het ontwerponderzoek van de EFSA

Lees verder

Download het pdf-bestand van het oorspronkelijke onderzoek gesponsord door de fabrikant

Lees verder


Brief van Prof. Erik Millstone

Prof. Millstone stuurde de EFSA op verzoek een zeer uitgebreide brief dat de onderzoeken die negatief uitvielen voor aspartaam door de EFSA niet of nauwelijk worden meegenomen in de uitwerking van het Draft-onderzoek. Het viel hem op dat alleen de onderzoeken die positief voor aspartaam waren in het onderzoek voorrang kregen.
Lees de vertaling van de eerste 39 pagina's van de onderzoeken van Prof. Millstone.

Lees verder

De gehele tekst van Prof. Millstone in het Engels

Lees verder

Prof. Millstone heeft na de goedkeuring op 13 december toch nog zijn mening geuit over het "slordige" onderzoek dat de EFSA heeft uitgevoerd. Daarbij legt hij trefzeker de vinger op de zwakke plekken in het onderzoek.

Lees verder

De oorspronkelijke tekst van de brief van Prof. Millstone van 14 december 2013 in het Engels

Lees verder

Light frisdrank schadelijk tijdens zwangerschap>

 Opnieuw wordt er gevraagd om een herevaluatie van de zoetstof aspartaam. Wordt er nu een echt onderzoek gedaan of wordt dit een herhaling van het onderzoek uit 2002?

Het onderzoek vindt voor niet ingewijden nogal in het duister plaats. Naar mijn overtuiging zijn er krachten op de achtergrond aan het werk die een eerlijke herziening met alle mogelijke middelen zullen proberen tegen te houden. Daarom heb ik besloten om een aspartaam dossier op mijn website te plaatsen, zodat er een duidelijker beeld ontstaat over vorige onderzoeken.

Ik hoop van harte dat de gegevens in dit aspartaam dossier er toe zullen bijdragen dat de kwestie meer open zal worden behandeld. Hoewel ik hieraan zeer twijfel omdat de belangen die in de voedingsindustrie spelen enorm zijn.

Wanneer aspartaam niet goedgekeurd zou worden zullen de schadeclaims die dan volgen die van de tabaksindustrie en die van asbest verre overtreffen.

Lees verder

Deense studie aanleiding tot hernieuwd onderzoek door EU

Het onderzoek uit Denemarken, waarin blijkt dat de kans op een miskraam, vroeggeboorte en/of aangeboren afwijkingen door het gebruik van aspartaam toeneement

Lees verder

Open brief aan de EFSA

Dr. Betty Martini heeft een uitgebreide openbrief geschreven aan een aantal vooraanstaande leden van de EFSA in verband met het door de EU gehouden onderzoek waaruit bleek dat de zoetstof aspartaam miskramen, vroeggeboortes en aangeboren afwijkingen zou kunnen veroorzaken.

Lees verder

Klik voor meer informatie op de "lees verder" links

Allerlei documenten over de vorige goedkeuring, die zeer omstreden was

 Ik gebruik al 15 jaar aspartaam

Karen -- "Ik gebruik al 15 jaar lang aspartaam en kreeg door het gebruik van aspartaam naar mijn mening de volgende klachten......"    Lees verder

Controversiële goedkeuring van de kunstmatige zoetstof Aspartaam

Om de mogelijkheid te verkleinen dat er bij het nieuwe onderzoek door de EU wederom met het zelfde bijltje gehakt gaat worden, is hier een verslag van de op zijn minst onzorgvuldig te noemen gang van zaken bij het vorige SCF (Wetenschappelijk Comité voor de Voeding) onderzoek naar de gevaren van aspartaam.

Lees verder

 Beïnvloeding EU en het (SCF) door aspartaamindustrie?

In 2001 verzocht het Voedingsbureau van Groot Brittanië dat de Europese wetenschappelijke Commissie voor de voeding opnieuw onderzoek zou doen naar de kunstmatige zoetstof Aspartaam.

De wetenschappelijke Commissie voor de voeding werd gevraagd om meer dan 500 wetenschappelijke ../artikelen te bestuderen die waren gepubliceerd tussen 1988 en 2000 en alle andere nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die voordien niet onderzocht waren door de Commissie

Na korte tijd werd een rapport samengesteld waarin aspartaam wederom werd goedgekeurd. In deze korte tijd was het onmogelijk om al de wetenschappelijke publikaties te lezen, laat staan om met een goed doordacht rapport te komen.

De namen van deze commissieleden en hun eventuele banden met de aspartaamindustrie worden niet onthuld.

Opnieuw blijkt weer duidelijk dat er bij het beoordelen van de gevaren van aspartaam absoluut geen rekening werd gehouden met de meer dan 500 wetenschappelijke ../artikelen van onafhankelijke wetenschappers.

Zie ook hieronder: "Welke acties zijn er al ondernomen?"

Lees verder

 Belangenverstrengeling van leden van het SCF

Deze notitie betreft een mogelijke belangenverstrengeling van leden van het Wetenschappelijk comité voor de voeding (SCF), in relatie tot het opnieuw bekijken van de veiligheidsaspecten van de kunstmatige zoetstof 'aspartaam' in voeding.

Lees verder

 Engeland en New Mexico willen goedkeuring aspartaam intrekken

In een brief van 18 oktober 2006 vraagt New Mexico de Amerikaanse regering om de FDA goedkeuring voor de kunstmatige zoetstof aspartaam te herroepen.
In Engeland heeft Parlementslid Roger Williams uit Wales op 30 januari 2006 een brief verstuurd aan 46 leden van het Engelse parlement om aspartaam te schrappen van de lijst van toevoegingen op de Engelse markt. Aspartaam komt op dit moment voor in meer dan 6000 producten en 500 medicijnen voor kinderen.

Hoe is het toch mogelijk dat geen van onze verantwoordelijke ministers zich ook maar enigszins bekommert om de gezondheid van de Nederlandse bevolking?

Lees verder

 Europarlementariërs niet accoord met goedkeuring aspartaam

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs Paul van Buitenen (Europa Transparant) en Kartika Liotard (SP) gingen niet accoord met de hernieuwde goedkeuring van aspartaam door de EFSA en wilden meer onderzoek. De EFSA trekt het onafhankelijke onderzoek van het Ramazzini Instituut in Bologna (IT) in twijfel. Wij trekken het onderzoek van EFSA volkomen in twijfel. Welke ondoorzichtige EU-politiek is verantwoordelijk voor deze uitkomst.

Lees verder

Aspartaam wordt als zoetstof in meer dan 6000 producten toegepast van light dranken tot aan vitaminepillen en medicijnen aan toe. de toelating van aspartaam is omgeven met controverses, er is veel kritiek geuit op de onderzoeken die producent Searl heeft laten uitvoeren naar de carcinogene werking van aspartaam (aan het hoofd stond in de jaren 70 - 80 niemand minder dan Donald Rumsfeld). Gegevens waren onduidelijk, tumoren waren weggesneden voordat er sectie op de dieren was uitgevoerd. Het vermoeden bestaat dat Rumsfeld politieke druk heeft gebruikt om de stof op de markt te krijgen.

Lees het oorspronkelijke Persbericht

Lees verder

Lees ook de eerdere artikelen

Het Europees agentschap voor de voedselveiligheid (EFSA) heeft de afgelopen maanden de veiligheid van de kunstmatige zoetstof aspartaam onderzocht. Het agentschap beloofde de bevolking regelmatig op de hoogte te houden van de resultaten./

Lees verder

Lees de vragen die gesteld werden door Mevr. K. Liotard in de Europesche Unie n.a.v. het Ramazzini onderzoek.

Lees verder

Het laatste woord over de belangenverstrengeling is nog niet gezegd!

Lees verder

"De bevindingen met betrekking tot de zoetstof aspartaam van de Europese waakhond over onze voedselveiligheid (EFSA) zijn niet geruststellend", zegt de Socialistische Partij.

Lees verder

Inmiddels heeft de EFSA een uitspraak gedaan over aspartaam. Een berichtje hierover vind je op "Chivo - Alles over vitaliteit"

Lees verder

 Verzoek om toestemming tot inzage van de toestemming

Op 7 januari 2005 verzocht een lid van de EU om inzage in de officiële documenten aan de anti-fraude-commissie (OLAF) waarin deze goedkeuring werd gedocumenteerd. Er kwam echter een afwijzing tot inzage van dat document.

Lees verder

 Aanvullend verzoek om toestemming tot inzage van de toestemming

Het parlementslid ging niet accoord met de afwijzing en stuurde op 8 februari 2005 een vervolg verzoek aan Directeur Generaal van OLAF Dhr. F.H. Bruener.

Lees verder

 Gegevens over belangenverstrengeling van de ILSI

In dit document wordt in het kort de belangenverstrengeling van leden van de ILSI (International Life Science Institute uiteengezet.

Lees verder

 Email van 13 april 2005 met toestemming tot publicatie.

In deze email staat een verwijzing naar een artikel van Mark Gold uit Amerika met beschuldigingen aan het adres van de ILSI.

Lees verder

Onderstaande artikelen zijn ook interessant

 Verband tussen methanol, formaline en de zoetstof aspartaam?

Een belangrijk artikel van Dr. Woodrow C. Monte over het feit dat mensen gevoeliger zijn voor methanolvergiftiging dan ieder ander levend wezen. Deze gevoeligheid kan zelfs een factor 100 groter zijn dat bij de gemiddelde laboratorium rat, met grote individuele verschillen.
  Dr. Monte schreef al in 1984 een artikel: "Aspartame: Methanol and the Public Health," in het tijdschrift Journalof Applied Nutrition.

Lees verder

 Aan de kaak stellen Ramazzini onderzoek politieke zaak

De Ramazzini Foundation die volledig achter de uitkomst van de onderzoek resultaten staat, geeft een antwoord op de goedkeuring van aspartaam door de EFSA. De Ramazzini Foundation kondigd een vervolg onderzoek aan naar kunstmatige zoetstoffen.

Lees verder

 Italiaanse onderzoekers schrikken van uitkomsten megastudie met 1800 ratten

Ik vind het zeer prijzenswaardig dat Het Reformatorisch Dagblad als een van de weinigen in medialand het aandurft om een kritisch artikel over de zoetstof aspartaam te plaatsen. Wanneer wordt de radiostilte door de rest van medialand opgeheven? We kunnen niet meer zeggen als het te laat is! Want het is al heel veel jaren te laat.
  Sinds 1996 probeer ik de aandacht te vestigen op het gevaar van de zoetstof aspartaam, maar ook van de alom gebruikte smaakversterkers die een vergelijkbaar effect hebben op het menselijk lichaam. Op dit moment worden er in de EU opnieuw vragen gesteld n.a.v. het in het artikel genoemde Ramazzini onderzoek.

Lees verder

 Gelijktijdig gebruik van additieven kan schadelijk zijn

Uit recent onderzoek is gebleken dat door het gelijktijdig gebruik van aspartaam, smaakversterkers en sommige voedingskleurstoffen het negatieve effect op onze zenuwcellen vele malen groter is. De combinaties zijn in potentie veel giftiger dan kon worden voorspeld uit onderzoek van de aparte stoffen.

Lees verder

 Neem ook eens een kijkje in het archief

In het archief staan ../artikelen en brieven die niet meer op de website staan of er nog nooit hebben opgestaan. Zeker een kijkje waard.

Lees verder

 Aspartaam blijkt in nieuw onderzoek kanker te veroorzaken

Aspartaam, de kunstmatige zoetstof die in meer dan 6.000 voedingsmiddelen in de wereld wordt gebruikt, is deze week het onderwerp van vernieuwde controverse na de resultaten van het meest recente onderzoek of het kanker kan veroorzaken.

Wetenschappers bij de onafhankelijke Europese Ramazzini Stichting voor kankeronderzoek in Bologna presenteerden nieuwe resultaten van hun studie op lange termijn, op grote schaal van het effect van aspartaam op 1.800 ratten, bij de internationale conferentie over kanker en milieuwetenschappen in Italië.

Lees verder

 Zoetstof aspartaam verhoogt het risico op kanker

Italiaanse onderzoekers schrikken van uitkomsten megastudie met 1800 ratten Zelfs in de kleine hoeveelheden die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie [WHO] veilig zijn. Bovendien heeft het gebruik van de zoetstof geen positieve invloed op het lichaamsgewicht. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten eerder deze maand zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives en het blad European Journal of Oncology.

Lees verder

 Aspartaam: We worden geleidelijk vermoord

Lees deel I en II van een serie van drie ../artikelen die voor het eerst in augustus 2005 werden gepubliceerd in de Ecologist.

Aspartame is het meest controversiële additief voor levensmiddelen in de geschiedenis. Het meest recente bewijsmateriaal, dat het verbindt met leukemie en lymphoma, heeft wezenlijke nieuwe feiten geleverd voor de aan de gang zijnde protesten van artsen, wetenschappers en consumenten die beweren dat deze kunstmatige zoetstof nooit op de markt had mogen worden vrijgegeven en dat het goedkeuring om in de voedselketen te blijven ons geleidelijk vermoord.

Lees verder

In deel twee wordt nader ingegaan op de samenstelling en de aparte onderdelen waar aspartaam in uiteenvalt door onze spijsvertering

Lees verder

Lees verder

 Informatie pagina voor artsen

Deze informatie is voor artsen en specialisten die vaak te weinig tijd hebben om zich in het onderwerp aspartaam te verdiepen.

Verder vind ik dat de medische stand zich er maar erg gemakkelijk van af maakt door geen enkele actie te ondernemen. Neem eens kennis van de reacties van uw collegae in andere landen, die zich actief inzetten om aspartaam uit de voedselketen te weren.

Het is verschrikkelijk dat intelligente mensen (onze artsen) absolute onzin verteld wordt door "experts" die door de industrie betaald worden.

Lees de onafhankelijke onderzoeken over de gevaren van aspartaam en trek DAN pas een conclusie die niet gebaseerd is op wat diegenen die er iets bij te winnen hebben, WILLEN dat u denkt.

Geef het adres van de website door aan uw arts of specialist en vraag hen om te kijken op de pagina voor artsen op:

Lees verder

 Lees de ../artikelen van artsen (in het Engels)

Lees de ../artikelen van veel artsen in Amerika en Engeland. Allemaal zijn ze overtuigd van de gevaren die de gezondheid bedreigen door het gebruik van aspartaam en smaakversterkers.

Lees verder

 Steeds meer depressie en agressie?

Steeds meer mensen krijgen van hun arts of specialist antidepressiva. Nu weet ik wel dat depressie een van de moeilijkste problemen is die er bestaan. Maar bewijzen stapelen zich op dat ernstige depressies veroorzaakt kunnen worden door een tekort aan serotonine in de hersenen. Het is een feit dat steeds meer volwassenen, maar ook kinderen vaker antidepressiva krijgen voorgeschreven van hun arts als deze niet meer weet wat er aan de hand is. Aspartaam dat wereldwijd in meer 9000 producten voorkomt vermindert de hoeveelheid serotonine die noodzakelijk is voor een goed functioneren van ons lichaam.

Vindt u het dan zo vreemd dat op deze website het meest gezocht wordt naar het onderwerp depressie?

Lees verder

 Formaline bewezen kankerverwekkend

De Consumentenbond verklaart in een artikel in de Gezondgids van maart 2005 dat formaline officieel geclassificeerd is als zijnde kankervrwekkend voor mensen. Aspartaam bevat methanol dat in ons lichaam wordt omgezet in formaline. Heel veel gebruikers van Light producten krijgen dagelijks hun dosis formaline naar binnen, zodat er gesproken kan worden van een chronische formaline vergiftiging, die uiteindelijk ernstige gezondheidsklachten zal veroorzaken.

Lees verder

 Veel sterfgevallen door plotselinge hartstilstand

Volgens de statistieken van de CDC sterven jaarlijks meer dan 460000 mensen aan een aandoening die plotselinge hartstilstand genoemd wordt. Deze aandoening treft normale gezonde mensen, die voordien geen opvallende symptomen hadden van een hartkwaal. Een ontstellend aantal van deze sterfgevallen komt voor onder jonge atleten, zowel op de middelbare school, universiteiten als bij professionele atleten.

Lees verder

 Kunstmatige zoetstoffen voor jonge kinderen beperken

Het begin is er.....

Gelukkig gaat de Voedsel en waren Autoriteit inzien dat het gebruik van kunstmatige zoetstoffen bij kinderen de ADI ver kan overschrijden.
Het gaat hier om de zoetstof cyclamaat die kanker kan veroorzaken.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft het gebruik van kunstmatige zoetstoffen in producten onderzocht. Gebleken is dat de meeste producten afzonderlijk (96%) de maximaal toegelaten concentraties kunstmatige zoetstoffen niet overschrijden.

Kinderen tot vier jaar kunnen echter wel een teveel van de zoetstof cyclamaat binnenkrijgen als zij grote hoeveelheden of verschillende producten die met deze zoetstof zijn bereid, tot zich nemen.

Lees verder

 Welke acties zijn er al ondernomen?

In het begin van 2003 is er in de gehele EU een email rond gestuurd om te trachten de actie van enige mep's (leden van het Europese parlement) om tot een hernieuwde stemming over aspartaam te komen, te steunen en anderen aan te moedigen om met hen mee te stemmen.

Toekomstige generaties zijn van ons afhankelijk! Deze e-mail moest ze wakker maken. Het heeft echter niet mogen baten. Bekijk de informatie en lees dan welk vervolg dat had in de EU.

Lees verder

 De invloed van de farmaceutische industrie op onderzoek

Het is geen geheim dat de voedingsindustrie en farmaceutischeindustrie onderzoekers in dienst hebben. Wat deze industriën ons willen doen geloven is dat het onderzoek van deze wetenschappers onafhankelijk is. Veel onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek wordt vaak door onderzoekers in dienst van bedrijven nog eens dunnetjes overgedaan met een voor de fabrikant gunstiger uitkomst. Onderzoekers raken steeds meer verstrikt in de fuik van de industrie. Het kan ook zijn dat deze wetenschappers niet door onze regering, maar door bedrijven gesponsord worden.
In twee intrigerende ../artikelen door Dr. A. Kant, Dr I. Palm en dr R. van Raak, wordt deze manier van werken op een boeiende manier aan de kaak gesteld.

Dat deze manier van werken ook zijn invloed heeft (gehad) op het veiligheidsonderzoek van aspartaam hoeft geen betoog.

Lees verder

Het Bressler Rapport

Dr. H. J. Roberts zegt in zijn voorwoord: "Lees het Bressler Rapport, het belangrijkste onderzoek, dat werd genegeerd, zodat een zenuwgif voor menselijke consumptie kon worden goedgekeurd en op de markt gebracht kon worden."
[Jammer genoeg konden nog niet alle onderdelen vertaald worden]

Lees verder

 Hoe kon aspartaam op de markt komen

Een nauwkeurige omschrijving hoe aspartaam op de markt kon komen, door een bekende Amerikaanse onderzoeksjournalist.
Een verhaal vol details met een tijdlijn vanaf 1965. Een zorgvuldig gedetaileerd relaas voor mensen die alles willen weten.

Lees verder

Eigen links:

Partners
lees bewust verzameling onafhankelijke nieuwswebsites
Lees Bewust

Deze site is mede
mogelijk gemaakt door

Probleemloos e-mailen overal ter wereld
travelsmtp.com

Heeft deze site iets
voor u betekend?
Doneer dan een klein bedrag

Doneer!